Kim jesteśmyFundacja Oceny Kapitału Ludzkiego zajmuje się wielowymiarową oceną kwalifikacji, kompetencji oraz predyspozycji społeczno-zawodowych przy użyciu metody Assessment Center (centrum oceny). W przeprowadzanej ocenie wykorzystujemy najskuteczniejsze, najbardziej obiektywne i trafne narzędzia oraz techniki, w tym: wystandaryzowane próby pracy, zadania symulacyjne i specjalistyczne, wywiady, testy psychologiczne i zawodowe. Stosowana przez nas metodologia pozwala na przyjrzenie się kompetencjom osoby badanej od strony praktycznej, jak najbardziej oddającej charakter danego stanowiska pracy.


CO NAS WYRÓŻNIA